Wedstrijdreglement ILvA ‘PMD sorteren is kinderspel’

Artikel 1

ILvA organiseert een wedstrijd (zonder enige aankoopverplichting) die loopt van 18 december 2017 tot en 12 januari 2018. Papier wedstrijdformulieren dienen ten laatste per post terechtkomen bij ILvA (datum van ontvangstsempel geldt als bewijs), online wedstrijdformulieren moeten ten laatste op de laatste dag van de wedstrijd ingevuld worden op www.ilva.be/wedstrijd.

Deze wedstrijd kadert in een sensibiliseringsactie rond het correct sorteren van PMD.

De wedstrijd wordt aangekondigd met een wedstrijdformulier voor alle inwoners via huis-aan-huisbedeling in de week van 18 december 2017.

Artikel 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die woonachtig is in het werkingsgebied van ILvA met uitzondering van de personeelsleden van de organisatoren (Fost Plus en ILvA), de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer de gevraagde gegevens invullen op www.ilva.be/wedstrijd. De deelnemer participeert eenmalig aan de wedstrijd en geeft hiervoor zijn huidige gegevens op. Indien de persoon meermaals deelneemt aan de wedstrijd en/of onder andere gegevens, vervalt het recht tot deelname. Slechts 1 deelname per adres is mogelijk, ofwel via indiening per post ofwel via indiening op de online wedstrijdpagina. Via beide inzendingopties deelnemen leidt is niet mogelijk en leidt tot diskwalificatie.

Artikel 3

De winnaars worden getrokken uit de geldige wedstrijdformulieren (zie artikel 2) waarvan de antwoorden juist zijn en die binnen de opgegeven termijn ontvangen zijn bij ILvA (zie artikel 1).

Uit de geldige deelnames worden willekeurig 10 winnaars getrokken: 9 winnaars van een stadsfiets , 1 winnaar van een elektrische fiets.

Iedere deelnemer die het wedstrijdformulier tijdig en correct opstuurt of online indient en waarvan het antwoord juist is, maakt evenveel kans op het winnen van een van de 10 prijzen via trekking.

De winnaars zullen persoonlijk verwittigd worden. De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.

Artikel 4

Er zal omtrent deze wedstrijd geen telefonische communicatie plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan, tenzij voor de bekendmaking aan de winnende deelnemers en de overhandiging van de prijzen.

Artikel 5

ILvA behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaar te overhandigen en om gebruik te maken van de naam tijdens de overhandiging van de prijs, en dit voor promotionele doeleinden.

Artikel 6

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door ILvA. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen en om deelnemers te informeren.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de deelnemer steeds over de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te raadplegen, verbeteren of te wijzigen.

Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar ILvA, Zuid III, Industrielaan 18, 9320 Aalst of via info@ilva.be.

Artikel 7

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van het concept en het wedstrijdreglement. Fost Plus en ILvA kunnen bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden.

Fost Plus en ILvA kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen. Druk-, spel-, zet-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

Fost Plus en ILvA behouden zich het recht om na te gaan of het reglement werd gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen gepubliceerd worden, na kennisgeving door Fost Plus en ILvA. Ze zullen worden beschouwd als bijlage aan onderhavig reglement.

ILvA
Zuid III | Industrielaan 18 | 9320 Aalst